Bye, bye love, bye, bye happiness Hello loneliness, I think I'm gonna cry Bye, bye, my love goodbye Bye, bye, my love goodbye

Bye, bye love, bye, bye happiness Hello loneliness, I think I'm gonna cry Bye, bye, my love goodbye Bye, bye, my love goodbye