LONG WAY MY MAN G-BOAH, HE CAME A LONG LONG WAY TO MY MAN ROLLAROCK, HE CAME A LONG LONG WAY TO MY SELF ANONYMOUS, ME CAME A LONG LONG WAY TO THE GUNMEN CREW, WE CAME A LONG LONG WAY TO THE AMSTERDAM MASS, THEY CAME A LONG LONG WAY TO THE ROTTERDAM MASS, WE CAME A LONG LONG WAY TO THE WHOLE WIDE WORLD, WE CAME A LONG LONG WAY TO THE POSTMEN CREW, WE CAME A LONG LONG WAY

LONG WAY MY MAN G-BOAH, HE CAME A LONG LONG WAY TO MY MAN ROLLAROCK, HE CAME A LONG LONG WAY TO MY SELF ANONYMOUS, ME CAME A LONG LONG WAY TO THE GUNMEN CREW, WE CAME A LONG LONG WAY TO THE AMSTERDAM MASS, THEY CAME A LONG LONG WAY TO THE ROTTERDAM MASS, WE CAME A LONG LONG WAY TO THE WHOLE WIDE WORLD, WE CAME A LONG LONG WAY TO THE POSTMEN CREW, WE CAME A LONG LONG WAY